Skip to main content
Hitta din lösning
Hem  /  Produkter  /  Ved- och pelletspannor  /  Pelletsbrännare  /  Iwabo Villa S2

Iwabo Villa S2

Köp produkt

Effektiv pelletsbrännare med automatisk uraskning, vilket kräver minimalt underhåll samtidigt som brännaren ger en ren förbränning med hög verkningsgrad.


RSK: 6373980 | Artikelnr: 1190041501

Rek. pris: 29.900 kr (inkl. moms)

Iwabo S2 är en pelletsbrännare som är byggd för att hålla länge med en robust konstruktion. Med lång erfarenhet och noga beprövat tändsystem ger denna brännare en effektiv uppvärmning med en ren förbränning för lång tid framöver.
Med självrengörande roster blir underhållet minimalt samtidigt som det blir bekvämare för husägaren. Det innebär mindre tid i pannrummet eftersom brännaren sköter sig själv och med ett tredubbelt säkerhetssystem ser också brännaren till att förbränningen sker helt säkert.
Fördelarna med Pellets är många, bland annat så är det en helt förnyelsebar produkt som ofta är producerad av restprodukter från exempelvis sågverk. Det gör pelletsen till ett mycket miljövänligt alternativ som är helt koldioxid-neutralt.
Olika typer av pellets kan skilja sig i energivärde, därför är det viktigt att göra en intrimning av brännaren i samband med byte av pelletsleverantör. Den digitala displayen på Iwabo S2 gör inställningarna och injusteringar av brännaren enkel. Via styrpanelen kan husägaren också välja mellan tre olika effektlägen, för att passa det aktuella uppvärmningsbehovet.

Brännaren har en effektintervall på 10-20 kW för att kunna anpassas efter ditt värmebehov.
Vid installation i kombipannor ska brännaren sättas i oljedelen för att få en så bra verkningsgrad som möjligt. På vedpannor sätts brännaren i vedutrymmet. Om det finns keramik i pannan bör denna tas ut eftersom rökgaserna annars får det svårare att ta sig igenom. I oljepannor kan ibland vara trångt vid rökkanalen genom pannan och är därför ibland inte lämpade för pelletseldning. Medan vissa oljepannor räcker det med att sätta på en distansram för att öka askutrymmet.

Vid förbränningen förbrukas syre och koldioxid bildas. Hög syrehalt ger en bra förbränning med en hög förbränningsgrad. Om inte förbränningen görs fullständig bildas koloxid och vid hög nivå av koloxid försämras förbränningsvärden och miljön påverkas negativt. Därför är vår rekommendation att elda kraftigt mot exempelvis en ackumulatortank för att säkerställa att all värme tas tillvara på.

Fläkt och tändning fungerar, men pellets matas ej fram

Både den gröna och den gula lysdioden lyser med fast sken.
Stick in sladden från skruven i ett vägguttag och kontrollera attt det kommer fram pellets ur skruven. Om pellets in kommer fram från skruven, kontrollera att det inte finns för mycket spån i förrådet så att skruven utlöser värmeskyddet. Töm förrådet på spån.

Kontrollera att säkringen F4 (1,0A) är hel.

Om motorn ej snurrar när skruven är lös, behövs motorn bytas ut.

Pellets matas fram, men tändning sker ej

Kontrollera pelletsmängden och att rätt bränslemängd matas fram (skall precis täcka över tändhålen på tändhällen). Om rätt mängd ej matas fram, justera mängden genom potentiometer P1.

Om glödspiralen ej blir varm, kontrollera att säkringen F2 (6,3A) är hel genom att kontrollera att det finns spänning under upptändningsskedet på anslutningsplinten K7 och K8 på den högra plinten på kretskortet. Om det ej finns spänning är relät trasigt på kretskort, varvid nytt kretskort behövs.

Kontrollera att glödspiralen är hel genom att mäta OHM-talet som skall vara 50 OHM (+-/ 5 %). Om inte rätt värde uppmäts, behövs glödspiralen bytas ut.

Kontrolelra även elanslutningarna till glödspiralen.

Pellets matas in och tänds, men fläkten startar ej

Kontrollera att kabeln för fläktövervakningen sitter fast ordentligt mellan fläkt och kretskort.

Om fläkten ej snurrar tillräckligt snabbt, behövs en ny fläkt.

Kontrollera att säkringen F3 (800 mA) är hel.

Pellets matas in, tänds och fläkten startar, men skruven startar inte på nytt

Kontrollera att fotocellen är hel genom att mäta resistansen. När fotocellen belyses, skall den uppnå 8-12 OHM och oändlig när man mörkar den. Om värdet inte är korrekt behövs fotocellen bytas ut.

Kontrollera att fotocellen är hel genom att mäta resistansen. När fotocellen belyses, skall den uppnå 8-12 OHM och oändlig när man mörkar den. Om värdet inte är korrekt behövs fotocellen bytas ut.

Drag fotocellen rakt. Rengör fotocellen från sot, ev. med fuktad trasa. Ã…termontera fotocellen i spåret.

Kontrollera att fotocellen är hel genom att mäta resistansen. När fotocellen belyses, skall den uppnå 8-12 kOhm och oändlig när man mörkar den. Om värdet inte är korrekt behövs fotocellen bytas ut.

Rökgastemperaturen ligger inte inom normalvärdet 140-240°C

Om rökgastemperaturen är för hög, minska pelletsinmatningen genom potentiometer 2.

Om rökgastemperaturen är för låg, öka lutftillförseln med luftspjället.

Rostret är inte täckt med pellets under drift.

Under drift skall hålen på rostret vara täckt med pellets. Vid för hög pelletsnivå, öka lutftillförseln genom att öppna spjället på fläkten eller minska pelletsinmatningen pontatiometer P2.

Vid för låg pelletsnivå i pelletsbrännaren, kontrollera även rökgastemperatuen och minska lutttillförseln eller öka pelletsinmatningen genom pontentiometer P2.

Pelletsmatningen ändras med potentiometer P2 på kretskortet. Denna ökas medsols och minskas motsols.

OBS! Inställning av pelletsbrännaren skall göras med rökasinstrument för optimal förbtränning och för att garantin skall gälla.

Fel på säkerhetsspärr

Kontrollera överhettningsskydd på både pannan och pelletsbrännaren samt luckbrytaren (gränslägesbrytaren) som sitter på pelletsbrännaren.

Knäpper överhettningsskyddet till när du trycker på återställningsblecket, så har överhettningsskyddet lösts ut och återställts genom intryckningen. Går det inte att återställa överhettningsskyddet, behövs det bytas ut.
Kontrollera att gränslägesbrytaren har kontakt igenom.
Kontrollera även att spänningen går igenom pannans överhettningsskydd.

Kontrollera även den delbara kontakten och säkringarna i elcentralen.

Ej tillräckligt bra drag i skorstenen

Om pelletsbrännaren "puffar" vid tändning, det vill säga du hör små "explotioner" från pannan, ska du kontrollera att det finns drag i skorstenen och att det uppgår till 15 pa i pannans rökkanalsanslutning och att rökgasvägen är fri från aska.

Kontrollera att brännaren har rätt startbränslemängd. Om pelletsbrännaren gör två tändinmatningar vid för mycket startbränsle kommer det att skapas en stor mängd rökgaser och dessa kan ha svårt att hinna ur pannan innan brännaren tänder på nytt och då kan rökgasen antändas av lågan och det uppstår en form av explosion.

Kontrollera vinkeln på pelletsskruven

Bränselt matas in av extern pelletsskruv från pelletsförråd. Pelletsskruven bör luta i en stigande vinkel av 35º-45º för bästa funktion och jämnast frammatning av bränslepellets. Pelletsskruven som används bör mata ca 1 0 kg/timme vid konturnerlig (oavbruten) drift/matning. Pellets förvaras i fuktfri väl ventilerat utrymme, eller i speciellt anpassade förvaringskärl.

Intrimning av pelletsmängd

Före driftsättning av brännaren skall en inställning av matningsmängden göras. Det görs i avancerat-menyns parameter â€

Fläkt och tändning fungerar, men pellets matas ej fram

Stick in sladden från skruven i ett vägguttag och kontrollera att det kommer fram pellets ur skruven. Om pellets in kommer fram från skruven, kontrollera att det inte finns för mycket spån i förrådet så att skruven utlöser värmeskyddet. Töm förrådet på spån.

Kontrollera att säkringen F4 (1,0A) är hel.

Om motorn ej snurrar när skruven är lös, behövs motorn bytas ut.

Om pelletsskruven fungerar som den ska, kontrollera överhettningsskyddet på fallröret. Gör brännaren strömlös, lossa kåpen på fallröret och tryck in piggen/återställningsblecket som sitter mellan kablarna. Kontrollera att det finns kontakt mellan polerna genom en multimeter.

Om det inte finns spänning i skruvuttaget, även efter att överhettningsskyddet är kontrollerat, kan relät vara skadat och behöver bytas ut.

Fel på fotocellen

Kontrollera att fotocellen är hel genom att mäta resistansen. När fotocellen belyses, skall den uppnå 8-12 OHM och oändlig när man mörkar den. Om värdet inte är korrekt behövs fotocellen bytas ut.

Pellets matas in och tänds, men fläkten startar ej

Kontrollera att det finns spänning vid plint K9 och K10 på den högra plinten på kretskortet. Finns spänning så behövs fläkten bytas. Om ej är spänning, kontrollera säkring F3 (1,6A). Om säkringen är hel är relät trasigt varvid kretskortet behöver bytas ut.

Fel på kretskortet

Byt kretskort på grund av att det är någon störning på kortet

Kontrollera att fotocellen är hel genom att mäta resistansen. När fotocellen belyses, skall den uppnå 8-12 OHM och oändlig när man mörkar den. Om värdet inte är korrekt behövs fotocellen bytas ut.

Drag fotocellen rakt. Rengör fotocellen från sot, ev. med fuktad trasa. Ã…termontera fotocellen i spåret.

Kontrollera att fotocellen är hel genom att mäta resistansen. När fotocellen belyses, skall den uppnå 8-12 OHM och oändlig när man mörkar den. Om värdet inte är korrekt behövs fotocellen bytas ut.

Kontrollera att det inte blivit beläggning på rostret (skrapan).

Kontrollera att skrapan inte är deformerad.

Kontrollera att skrapan inte går för trögt genom att kontrollera ställdonets strömförbrukning vid drift (värdet skall ej överskrida 500 mA, gränsen för att brännaren larmar för skrapa fast är på 1 300 mA.). Se meny test (läs mer i din manual).

Kontrollera anslutningarna mellan skrapkortet och huvudkortet.

Kvarstår problem, byt skrapkortet.


Vem är du som vill köpa produkten?

Hitta installatör


Handla direkt

Hitta din lösning