Skip to main content
Hitta din lösning

Integritetspolicy

Metro Therm behandlar personuppgifter för att ta kontakt och korrespondera med dig i egenskap av att vara en kontaktperson på ett bolag. Den rättsliga grunden för behandlingen är vårt berättigade intresse som består av att skapa effektiva samarbeten i affärssammanhang. Vi sparar dina uppgifter under aktuellt affärsförhållande, det vill säga så länge det finns ett berättigat intresse som består av att skapa effektiva samarbeten i affärssammanhang. Vi tillhandahåller dina uppgifter till IT-leverantör. Uppgifterna som berörs är namn, adress, telefonnummer och e-post med rättigheter att lagra, registrera, läsa, radera och uppdatera.

Vi behandlar dina uppgifter för att ta kontakt och korrespondera med dig för att leverera garantiservice. Den rättsliga grunden för behandlingen är vårt berättigade intresse som består av att säkerställa produktens funktion och driftsäkerhet. Vi sparar dina uppgifter under perioden som vi ansvarar för produktens garanti samt sex månader efter garantins utgång. Vi lämnar ut dina uppgifter till installatörer och serviceombud som ska utföra service på din produkt. Uppgifterna som berörs är namn, adress, telefonnummer och e-post med rättigheter att lagra, registrera, läsa, radera och uppdatera.

Vi behandlar dina uppgifter för att ta kontakt och korrespondera med dig för att leverera garantiservice och produktinformation. Den rättsliga grunden för behandlingen är vårt berättigade intresse som består av att säkerställa produktens funktion och driftsäkerhet. Vi erbjuder garantitider upp till tio år, därmed kan uppgifter sparas under motsvarande tid samt upp till ytterligare tolv månader. Vi tillhandahåller dina uppgifter till IT-leverantörer. Uppgifterna som berörs är namn, adress, telefonnummer och e-post med rättigheter att lagra, registrera, läsa, radera och uppdatera.

Vi behandlar dina uppgifter för att föreslå val av produkt för ditt boende baserat på dina svar. På din begäran skickas resultatet med alternativen till din e-postadress. På din begäran kan vi även behandla dina uppgifter för att ta kontakt med dig för fortsatt konsultation. Vi sparar dina uppgifter tills att resultatet har skickats. Om du begärt fortsatt konsultation sparar vi dina uppgifter tills konsultationen är färdig eller till dess att du fått kontakt med en installatör. För att säkerställa att installatören fullföljt uppdraget kan vi behålla dina uppgifter i upp till 6 månader. Vi kommer att lämna ut dina uppgifter till den installatör som ska kontakta dig. De uppgifter som berörs är e-post, telefonnummer, namn, adress, dimensioneringsdata och ditt valda meddelande med rättigheter lagra, registrera, läsa, radera och uppdatera .

Vi behandlar dina uppgifter för att ta kontakt med dig för uppföljning efter utfört besök av serviceombud. Vi sparar dina uppgifter tills att de är utlämnade till rätt serviceombud. Om vi väljer att följa upp efter besök från ett serviceombud kommer dina uppgifter sparas i två månader efter ifyllande. Vi kommer att lämna ut dina uppgifter till det serviceombud som ska kontakta dig. De uppgifter som berörs är e-post, telefonnummer, namn, adress och ditt valda meddelande med rättigheter att lagra, registrera, läsa, radera och uppdatera.

Vi behandlar dina uppgifter för att du ska bli kontaktad av oss för konsultation. På din begäran kan dina uppgifter lämnas vidare till en installatör. Vi sparar dina uppgifter tills att konsultationen är färdig eller till dess att du fått kontakt med en installatör. För att säkerställa att installatören fullföljt uppdraget kan vi behålla dina uppgifter i upp till 6 månader. Vi kommer att lämna ut dina uppgifter till den installatör som ska kontakta dig. De uppgifter som berörs är e-post, telefonnummer, namn, adress och ditt valda meddelande med rättigheter att lagra, registrera, läsa, radera och uppdatera.

Vi behandlar dina uppgifter för att du ska bli kontaktad av oss för konsultation. På din begäran kan dina uppgifter lämnas vidare till en installatör. Vi sparar dina uppgifter tills att konsultationen är färdig eller till dess att du fått kontakt med en installatör. För att säkerställa att installatören fullföljt uppdraget kan vi behålla dina uppgifter i upp till 6 månader. Vi kommer att lämna ut dina uppgifter till den installatör som ska kontakta dig. De uppgifter som berörs är e-post, telefonnummer, namn, adress och ditt valda meddelande med rättigheter att lagra, registrera, läsa, radera och uppdatera.

När du kontaktar oss via e-post, chatt eller telefon behandlar vi dina uppgifter för att kunna följa upp dina frågor eller synpunkter. Den rättsliga grunden för behandlingen är vårt berättigade intresse som består av att bistå dig med service och bedriva affärsverksamhet. Vi sparar dina uppgifter tills att konsultationen är färdig eller till dess att du fått kontakt med en installatör. För att säkerställa att ärendet är fullföljt kan vi behålla dina uppgifter i upp till 6 månader. Vi delar dina personuppgifter våra IT-leverantörer och de typer av uppgifter som berörs är namn, kontaktuppgifter och de uppgifter du självmant uppger.

Vi behandlar dina uppgifter för att genomföra en rekryteringsprocess på bästa sätt. Den rättsliga grunden för behandlingen är vårt berättigade intresse av att genomföra processen på ett så smidigt och bra sätt som möjligt. Om du har samtyckt till det behandlar vi dina uppgifter under en längre tidsperiod för framtida rekryteringsprocesser. Typer av uppgifter som berörs är namn, kontaktuppgifter, CV och personligt brev.

Vi inhämtar dina uppgifter från anlitade rekryteringsbyråer som hjälper oss i rekryteringsprocessen. Du som ansöker kan även ha lämnat in dina personuppgifter till oss. Ibland samarbetar vi med rekryteringsföretag under en rekryteringsprocess och då kan vi lämna ut dina uppgifter till ett rekryteringsföretag för att möjliggöra en effektiv och bra rekrytering.

Vi kommer att behandla dina uppgifter för att fullgöra våra skyldigheter enligt tillämplig bokföringslag och skatterättslig lagstiftning. Det handlar om efterlevnad av tillämplig bokförings- och skatterättslig lagstiftning eller bevarande av data för försvar av rättsliga anspråk. Uppgifter som omfattas är e-post, namn, efternamn, personnummer, adress och annan viktig information som kan påvisa en transaktion. Den rättsliga grunden är fullgörande av rättsliga förpliktelser. Vi kan även komma att spara dina uppgifter för att försvara oss vid rättsliga tvister i enlighet med preskriptionslagen. Vi behandlar personuppgifter under den tid som bokföringslagen, skatterättslig lagstiftning och preskriptionslagen stadgar. Vi kan komma att lämna nödvändig information till våra revisorer och berörda myndigheter om vi är skyldiga enligt lag eller om du har lämnat ditt samtycke i det enskilda fallet.

Vi använder oss av sociala medieplattformar (exempelvis Facebook och LinkedIn) inom vår verksamhet. På dessa medie-plattformar behandlar vi dina uppgifter för att tillhandahålla information om våra produkter och tjänster, skapa engagemang kring vårt varumärke, erbjuda dig på sociala medier ett medium för att kommunicera samt följa upp dina frågor eller synpunkter. Som utgångspunkt är den rättsliga grunden för behandlingen ditt samtycke. Uppgifter som omfattas är ditt användarnamn och uppgifter som du självmant uppger i kommentarsfält. Om behandlingen däremot avser uppgifter om en annan individ är den rättsliga grunden för behandlingen vårt berättigade intresse som består av att marknadsföra våra produkter och tjänster, skapa engagemang kring vårt varumärke samt bistå dig med service.

Om du har kommenterat på våra inlägg på en social medieplattform, kommer sådana kommentarer sparas under den tid inlägget är upplagt på vår sida. Vi kan dock välja att ta bort till exempel kränkande eller stötande kommentarer samt kommentarer som innehåller information om en annan individ vid en tidigare tidpunkt mot bakgrund av vår skyldighet enligt lag. Vi kan även komma att radera kommentarer på andra språk än svenska och engelska. En användare har alltid rätt att själv radera sina kommentarer på vår sida. De sociala medieplattformerna kommer att få tillgång till dina uppgifter. Om du vill läsa mer om hur den sociala medieplattformen behandlar dina personuppgifter kan du ta del av deras integritetspolicy.

Om behandlingen är baserat på ditt samtycke har du rätt att när som helst återkalla samtycket. En sådan återkallelse påverkar dock inte lagligheten av behandlingen på grundval av samtycket innan detta återkallades. I enlighet med dataskyddslagstiftning har du rätt att begära tillgång till information om vilka av dina personuppgifter som behandlas och begära rättelse av dina personuppgifter. Du har även rätt att invända mot och begära begränsning av behandling som rör dina personuppgifter samt rätt att begära radering av dina personuppgifter. Du har även rätt att inge klagomål till behörig tillsynsmyndighet (Datainspektionen).

Du har under vissa förutsättningar rätt att få ut de personuppgifter som rör dig i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format samt överföra dessa uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig (dataportabilitet). Om du vill använda någon eller några av dina rättigheter ska du kontakta oss via info@metrotherm.se
Hitta din lösning